AREALPLANLEGGING

Gjennom plan- og bygningsloven legges føringene for Norges samfunnsutvikling samt rammer for bruk, utbygging og vern. Arealplanlegging handler om å planlegge helhetlig på tvers av sektorer.

 

Vi i Jærconsult kan bistå våre kunder med planlegging av ulike utbyggingsformål. Planprosesser kan være komplekse og tidkrevende. For å sikre en effektiv planprosess er det viktig å ha god dialog sammen med kunden og den offentlige myndigheten. Vi legger vekt på gode prosesser der utvikling av planer utarbeides med høy faglig kvalitet som bidrar til bærekraftig-, miljømessig- og økonomisk samfunnsutvikling. Vi tilbyr utarbeidelse av;

 

 

Reguleringsplaner - detaljplaner

Tilhørende planbeskrivelse

Tilhørende bestemmelser

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Konsekvensutredning (KU)

3D-visualisering