SAMFERDSEL

Samferdsel - et samspill av bl.a bil-, kollektiv-, og gang- og sykkeltrafikk.

 

Planlegging av veg har ett tett samarbeid med den kommunaltekniske planleggingen, der vann og avløp, overvannshåndtering og andre tekniske installasjoner er en viktig del. Vi kan tilby prosjektering av;

 

 

Veg

Gang- og sykkelveg

Kollektiv

Grøntanlegg

3D-visualisering